Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Conducere

COMITETUL DIRECTOR
 • Manager: dr. Cristina Elena Mitrofan
 • Director Medical: dr. Emilia Solomon
 • Director Financiar Contabil: Roberto Cristian Roman

AUDIENȚE

Manager  – Dr. Cristina Elena Mitrofan

        Luni 13:00 – 14:00

Director Medical – Dr. Emilia Solomon

        Miercuri 12:00 – 13:00

Director Financiar Contabil – Ec. Roberto Cristian Roman

        Miercuri 13:00 – 15:00

Persoanele care solicită audiență la conducerea Spitalului Clinic Căi Ferate Iași sunt rugați să se adreseze direct secretariatului spitaluluisausă completeze cererea pentru primirea în audiență.

Modalități de transmitere a cererii pentru primirea în audiență:

 • depusă direct la secretariatul spitalului
 • transmisă electronic pe adresa de e-mail: spitalcfiasi@yahoo.com
 • transmisă prin fax la numărul de telefon: 0232 264 013

Descărcați Cererea pentru primire în audiență (PDF).

CONSILIUL MEDICAL
 • Dr. Nicoleta Grama – Director medical, Președinte
 • Conf. Dr. Irina Eșanu – Secția Clinică Medicină Internă
 • Conf. Dr. Mihai Glod – Secția Clinică Chirurgie Generală
 • Dr. Biatrice M. Preutu Grigore – Secția Clinică Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie
 • Conf. Dr. Ion Cijevschi – Secția Clinică Oftalmologie
 • Dr. Alexandru Vlase – Secția Clinică ORL
 • Prof. Dr. Daciana Elena Brănișteanu – Secția Clinică Dermatovenerologie
 • Dr. Karmenina Reaboiu – Secția Neurologie
 • Dr. Iulia Andreea Mihalcu – Secția A.T.I.
 • Dr. Cătălina Ionela Ciolpan – Laborator Radiologie și Imagistică Medicală
 • Dr. Mirela Grigorovici – Serviciul de Anatomie Patologică
 • Chim. Cristina Vieru – Laborator Analize Medicale
 • Farm. diriginte Mihaela Valentina Leaua – Farmacie spital
 • Dr. Livia Greta Pădure – Ambulatoriu integrat al spitalului
 • Dr. Petruța Drugociu – Compartiment de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – Membrii
 • Ignea Rodica Florina – MTI – Directia de Comunicare si Dialog Social
 • Florea Ileana – MTI – Directia Economica
 • Calin Gheorghe – MTI – Serviciul de Audit Public Intern
 • Zvolenszki Gabriela – MTI – Directia de Achizitii Publice si Servicii Interne
 • Solovastru Gheuca Laura – UMF Gr. T. Popa Iasi
 • Veisa Gabriel – Colegiul Medicilor Iasi – membru cu statut de invitat
 • Gradinaru Anisoara – Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – membru cu statut de invitat
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – Membrii supleanți
 • Voinea Valentina – MT-Direcția Medicală
 • Deusan Daniela Mariana – MTI – Directia de Avizare
 • Radu Claudia Carmen – MTI – Serviciul Audit Public Intern
 • Balint Mihaela – MTI – Serviciul Resurse Umane
 • Conf. Univ. Dr. Ion Cijevschi – UMF Gr. T. Popa Iași
 • Dr. Alexa Ioana Dana – Colegiul Medicilor Iași (Membru cu statut de invitat)
 • Balotă Maria – Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (Membru cu statut de invitat)

HOTĂRÂRI CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Descărcați: Hotărârile Consiliului de Administrație (2020)

CONSILIUL ETIC

Membri permanenți:

 • Dr. Cristina Maria Gavrilescu – medic primar -Președinte
 • Dr. Rodica Waszkiewicz-Filioreanu – medic primar
 • Dr. Cătălina-Ionela Ciolpan – medic primar
 • Dr. Gabriela Canschi – medic primar
 • As. Anișoara Grădinariu – asistent medical
 • As. Petronela Pascaru – asistent medical

Descărcați Formularul de sesizare a Consiliului etic în format .doc sau PDF

Membri supleanți:

 • Dr. Biatrice-Mihaela Preutu-Grigore – medic prima
 • Dr. Mirela Grigorovici – medic primar
 • Dr. Liviu Constantin Panainte – medic primar
 • Dr. Virgil Bulimar – medic nprimar
 • As. Mihaela Ciobanu – asistent medical
 • As. Elena-Crenguța Neicu – asistent medical

 

Secretar:

 • Ec. Nicoleta Luminița Cojocaru – secretar permanent
 • Ec. Simona Luca – secretar supleant

Descărcați formularul de sesizare a Consiliului Etic în format .doc sau PDF.

AGENDA CONDUCERII

ConformOrdinului nr. 921/2006 al ministrului sănătăţii publice pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public, Comitetul Director al Spitalului Clinic Căi Ferate Iașiare următoarele atribuţii:

 1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;
 2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
 3. propune managerului, în vederea aprobării:

a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;

b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 1. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
 2. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
 3. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
 4. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
 5. analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
 6. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
 7. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
 8. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
 9. la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
 10. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
 11. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi Ministerului Sănătăţii Publice, respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie, la solicitarea acestora;
 12. negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;
 13. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului public, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
 14. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
 15. negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului;
 16. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
 17. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.