Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Ghid internare

CRITERIILE DE INTERNARE & DOCUMENTELE NECESARE LA INTERNARE

SE APLICĂ CONFORM NIVELULUI DE COMPETENȚĂ AL SPITALULUI ȘI CONTRACTULUI DE FURNIZARE SERVICII MEDICALE ÎNCHEIAT CU CASA JUDEȚEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAȘI.

Pachetul de servicii medicale de bază – criterii de internare
 1. Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare (pct. 2, lit. A, Capitolul I, Anexa 22 la Ordinul nr. 1.068/627/2021):
 2. naştere;
 3. urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
 4. boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;
 5. bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;
 6. afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi

Criteriile de internare în spitalizare de zi sunt (pct. 2, lit. B, Capitolul I, Anexa 22 la Ordinul nr. 1.068/627/2021):

 1. urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;
 2. diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.

Factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt (pct. 3, lit. A, Capitolul I, Anexa nr. 22 la Ordinul nr. 1.068/627/2021):

 1. severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient;
 2. predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului;
 3. nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice;
 4. epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală.
 • Pacienţii care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă sunt programaţi pentru internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea serviciilor medicale solicitate. (pct. 4, lit. A, Capitolul I, Anexa 22 la Ordinul nr. 1.068/627/2021)
Pachetul minimal de servicii medicale – criterii de internare

1.Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.

2.Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt (pct. 1, Capitolul II, Anexa 22 la Ordinul nr. 1.068/627/2021):

 • urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
 • boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului;
 • naşterea.

3.Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt (pct. 2, Capitolul II, Anexa 22 la Ordinul nr. 1.068/627/2021):

 • situaţia de urgenţă medico-chirurgicală, în condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;
 • epidemiologie pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare, în condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.

4.Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă (pct. 3, Capitolul II, Anexa 22 la Ordinul nr. 1.068/627/2021).

5.Pentru servicii medicale din pachetul minimal, spitalul nu solicită bilet de internare.

CONDIȚII DE INTERNARE – SECȚII COVID-19

LEGISLAȚIE:

 • Ordinul nr. 434/2021 al ministrului sănătății privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență ORDIN 434 26/03/2021 – Portal Legislativ
 • Ordinul nr. 555/2020 al ministrului sănătătii privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenta medicală pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I si în faza a ll-a si a Listei cu spitalele de suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare – ABROGAT http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224705
 • Ordinul nr. 1.513/2020 al ministrului sănătății pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229869

OMS nr. 434/2021 – Clasificare Spitalul Clinic CF Iași – nivel de competență II

În baza avizului Direcției de Sănătate Publică Iași, în cadrul spitalului funcționează trei secții covid: Secția Clinică Medicină Internă, Secția Clinică Chirurgie Generală, Secția ATI.

Categorii de pacienți internați:

 • pacienți testați pozitiv RT-PCR
 • pacienți cu test antigen pozitiv, dar cu simptome sugestive (inclusiv CT pulmonar sugestiv) pentru infecția cu SARS-CoV-2 conform definiției de caz

Internarea pacienților se realizează:

 • conform protocolului de colaborare cu spitalele de faza I
 • transfer de la alte spitale
 • alte situații prevăzute de legislația în vigoare

Spitalul Clinic Căi Ferate Iași asigură tratamentul patologiilor asociate pentru pacienţii COVID-19 pozitivi, forme uşoare şi medii, precum şi cazuri grave (secția ATI), în limita competenței sale, de evaluare și tratament.


CONDIȚII DE INTERNARE – În contextul COVID-19

Secția Clinică Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie

Documente necesare la internare:

 • bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, după caz
 • carte de identitate
 • cardul de sănătate
 • cupon de pensie sau adeverință de salariat, după caz
 • acte medicale anterioare

 

Informații despre perioada de internare:

 1. La internare în Secția Clinică Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, pacienții vor fi testați pentru SARS-CoV-2. Pacienții programați, care înainte de internarea în spital au fost diagnosticați cu COVID-19 și se află în perioada de 90 de zile de la vindecare, nu vor fi testați, cu excepţia persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă.
 2. În aşteptarea confirmării sau infirmării diagnosticului de COVID-19, pacienţii sunt cazați în zone-tampon (câte un pacient în salon).
 3. Pacienții cu rezultat pozitiv, sunt izolați imediat în zona COVID sau la domiciliu, conform reglementărilor în vigoare.
 4. Pacienții cu rezultat negativ, sunt cazați în cadrul secției (câte 2 pacienți în fiecare salon).
 5. Fizioterapia se face în salon, la patul pacientului.
 6. Pe toată durata spitalizării, pacienții au obligația purtării măștii de protecție.
 7. Pe durata spitalizării, pacienții nu au voie să părăsească secția.
 8. Personalul medico-sanitar respectă regulile/condițiile de prevenire și control al infecției cu SARS-CoV-2.
 9. Comunicarea cu aparținătorii se face telefonic. Este interzis accesul aparținătorilor în secție.

INTERNAREA LA TRIAJ

Pentru internare, vă rugăm să vă prezentați la Triajul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.

Documentul primit la Triaj Tip spitalizare
Foaie de Observație Clinică Generală Spitalizare continuă Spitalizarea cu durata mai mare de 12 ore.
Fișă de spitalizare de zi Spitalizare de zi Pacienții care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore/vizită (zi).

 

DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE

1.La internare, pacientul prezintă următoarele documente:

 • biletul de internare semnat şi parafat de către medicul din ambulatoriul de specialitate sau medicul de familie (în termen de valabilitate)

Biletul de internare este vizat (semnătură și parafă) de către medicul curant din secția/compartimentul unde urmează a fi internat pacientul și contrasemnat de medicul șef de secție (semnătură și parafă).

 • scrisoare medicală de la medicul specialist din ambulatoriul integrat al spitalului/scrisoare medicală la externare cu indicație de revenire pentru internare (pentru situațiile în care nu se solicită bilet de internare)
 • cardul național de asigurări sociale de sănătate sau alt document care atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • cardul european de asigurări sociale de sănătate/asigurare de sănătate pentru cetățenii străini din statele membre ale Uniunii Europene sau asigurare de sănătate pentru restul cetățenilor străini
 • act/carte de identitate/certificat de naștere (minori sub 14 ani)/pașaport/permis de ședere, după caz, valabil la data internării
 • DUPĂ CAZ:
  • adeverință de salariat eliberată de către angajator
  • cupon de pensie în cazul pensionarilor, veteranilor de război (copie după ultimul cupon)
  • pentru persoanele aflate în întreținerea unei persoane asigurate (coasigurați): adeverință de la locul de muncă al întreținătorului în care să se menționeze numele persoanei aflată în întreținere
  • pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani: un document valabil din care să rezulte că au calitatea de elevsau student, avizat de instituţia de învăţământ; pentru absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dovada calităţii de asigurat se face cu un document valabil din care să rezulte că au absolvit studiile liceale
  • pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului: documentul care atestă că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului
  • pentru persoanele cu handicap: certificatul care atestă încadrarea într-un grad de handicap (copie)
  • pentru femeile însărcinate sau lăuze: adeverinţă medicală sau certificatul de naştere al copilului (copie)
  • pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii: decizia şi/sau adeverinţa eliberate/eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj sau cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor, talonul de plată prin cont deschis la o unitate bancară din luna anterioară

2.Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz, cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, documentul rezultat prin accesarea de către spital a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS, adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional sau adeverinţa de asigurat eliberată de casa de asigurări la care este înscris asiguratul în condiţiile normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat (art. 223 din Legea nr. 95/2006).

3.Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România sunt, după caz:

 • cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile în care persoanele deţinătoare se încadrează în una dintre categoriile de persoane asigurate potrivit reglementărilor în vigoare.

(dacă pacientul nu prezintă cardul, atunci se va lista la Triajul spitalului statusul pacientului – PIAS de pe site-ul CNAS, pacientul fiind informat că acest card trebuie adus pe parcursul internării)

 • documentul rezultat prin accesarea electronică de verificare a calităţii de asiguratPIAS. Modalitatea electronică de verificare a calităţii de asigurat se face prin introducerea codului numeric personal al persoanei care necesită servicii medicale în câmpul „CNP“ din aplicaţia instalată pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html
 • adeverinţa de asigurat, cu valabilitate de 3 luni, pentru asiguraţii care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015
 • adeverinţa de asigurat, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, numai în situaţia în care cardul naţional de asigurări de sănătate nu a fost emis, respectiv până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii, doar dacă în urma accesării instrumentului electronic PIAS nu se poate face dovada calităţii de asigurat
 • adeverinţa de înlocuire a cardului naţional, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, pentru situaţiile în care se solicită emiterea cardului duplicat, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015
 • certificatul de naştere sau actul de identitate, după caz, pentru copiii în vârstă de până la 18 ani
 • adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă, străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii, din care să rezulte că se află în această situaţie;
 • adeverinţa eliberată de unităţile în grija cărora se află persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate.

4.În situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgenţă. La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta. (art. 92 alin. (2), Anexa nr. 2 la H.G. nr. 696/2021)

 

LISTĂ DE VERIFICARE

Ce să aduceți cu dumneavoastră la internare:

 • Obiecte de igienă personală.
 • Prosop.
 • Pijamale/cămașă de noapte.
 • Săpun.
 • Halat.
 • Burete.
 • Papuci.
 • Periuță și pastă de dinți.
 • Pieptene.
 • Pijama/cămașă de noapte, halat și papuci puteți primi la internare de la garderoba spitalului, dar este permisă și folosirea propriilor obiecte vestimentare.
 • Alte lucruri personale: cărți pentru citit, ochelari pentru citit.
 • Medicamente.

Vă rugăm să informați medicul curant asupra medicamentelor pe care le luați.

 • Documente medicale relevante.
 • Datele unei persoane de contact, în caz de urgență.

Ce să NU aduceți cu dumneavoastră la internare:

 • Obiecte de valoare.

Vă recomandăm să nu aduceți cu dumneavoastră sume mari de bani, bijuterii sau alte obiecte de valoare, deoarece spitalul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau distrugerea acestora.

INTERNAREA ÎN SECȚIE

După finalizarea procedurilor de internare la Triajul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, vă rugăm să vă prezentați la secția unde ați fost internat.
Documentele primite la Triaj le veți înmâna Asistentei Șefe. Aceasta se va asigura că veți ajunge în salon, în condiții optime și de siguranță.

ECHIPA MEDICALĂ

Medicul Șef de Secție
Medicul curant
Medicul de gardă
Medici rezidenți
Asistente
Fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, psihologi
Infirmiere
Voluntari

TRATAMENT

Pe durata spitalizării, medicul curant vă va informa asupra planului de tratament (proceduri, intervenții, medicație etc.), etapă concretizată prin semnarea consimțământului informat.
De asemenea, medicul curant poate recomanda efectuarea unor investigații/consultații în alte secții ale spitalului.
PUNEȚI ÎNTREBĂRI, FIȚI DESCHIS ȘI ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI MEDICAL oricând simțiți o schimbare în starea dumneavoastră de sănătate (febră, dureri de orice tip etc.).
Vă asigurăm de confidențialitatea informațiilor atât pe durata spitalizării, cât și după externare.

PROGRAMUL DE MASĂ

Pe durata spitalizării, veți primi trei mese potrivit programului. Acestea se vor servi în sala de mese (cu excepția pacienților imobilizați la pat).
Meniul va fi adaptat pentru fiecare pacient și fiecare tip de afecțiune.
Spitalul nu își asumă răspunderea pentru reacțiile adverse provocate de alimentele care nu au fost pregătite sau furnizate de spital.

7:30 – 8:30 Micul dejun
10:00 Suplimente diabetici/speciali
12:30 – 13:30 Prânz
16:00 Suplimente diabetici
17:00 – 17:30 Masa de seară

Pentru mai multe detalii privind drepturile pacientului prevăzute de Legea nr. 46/2003, vă rugăm să consultați broșura „Drepturi și responsabilități”

 

SIGURANȚA PACIENTULUI. PREVENIREA INFECȚIILOR NOSOCOMIALE

Cea mai eficientă metodă de a preveni infecțiile nosocomiale este de a respecta REGULAMENTUL DE SALON:

 1. Pacienții vor avea asupra lor şi vor folosi obiecte personale de igienă: prosop, săpun, piepten, pastă şi periuţă de dinţi, hârtie igienică etc.
 2. Pacienții vor efectua zilnic igiena generală sau parţială (cazuri speciale, pacienții imobilizați la pat).
 3. Pacienții vor respecta instrucţiunile indicate de persoanalul medical în legătură cu modul de administrare a medicamentelor.
 4. Uşa salonului va fi menţinută închisă; aerisirea se face numai pe geam, de mai multe ori pe zi.
 5. Fumatul este interzis.
 6. Pacienții imobilizați la pat vor servi masa respectând instrucțiunile personalului medical.
 7. Pacienții nu au voie să folosească ziare pentru a mânca pe ele sau să tapeteze noptierele; alimentele nu vor fi depozitate între geamuri sau în sertare lângă obiecte de igienă şi medicamente.
 8. Este interzisă păstrarea bagajelor în salon, sub paturi. Pacienții vor depune îmbrăcămintea de stradă la magazia de haine.
 9. Pacienții nu au voie să aducă în salon ghivece cu flori sau să pună flori tăiate în apă.
 10. Părăsirea secției se face numai cu permisiune medicală.
 11. Pacienții nu au voie să se deplaseze la consultaţiile interclinice în pijama. Pacienții trebuie să poarte halat de molton de protecţie (personal sau din dotarea salonului) şi trebuie să fie însoţiţi de personalul medical.
 12. Pacienții se vor informa de la personalul medical cum se colectează deşeurile menajere şi medicale.
 13. Familia și prietenii trebuie să respecte programul de vizite.
 14. Este interzis pentru vizitatori sau însoţitori să se aşeze pe paturile bolnavilor.
 15. Bolnavii sunt rugaţi să păstreze curăţenia, ordinea şi integritatea obiectelor sanitare, a mobilierului şi lenjeriei din dotarea salonului.

 

CE SUNT INFECȚIILE NOSOCOMIALE?

Compartimentul de Supraveghere și Control al Infecțiilor Nosocomiale supraveghează condițiile de igienă spitalicească, dezinfecția și sterilizarea în scopul prevenirii infecțiilor nosocomiale (intraspitalicești).
Infecțiile Nosocomiale (intraspitalicești) sunt acele boli care pot să apară pe parcursul spitalizării și se supraadaugă bolii pentru care pacientul s-a internat.
Cauze: deficiențe în igienă, sterilizare, manevre sau îngrijiri medicale; pacientul nu respectă Regulamentul de salon sau de ordine interioară.
Infecțiile nosocomiale sunt afecțiuni cel mai adesea virale, dar și bacteriene pentru care pacientul va necesita tratament suplimentar (de obicei, antibiotice) și prelungirea duratei de spitalizare.
Infecțiile nosocomiale se pot manifesta și după externarea din spital.

ALTE REGULI

 • SPĂLAȚI-VĂ PE MÂINI la intrarea și ieșirea din salon, după folosirea grupului sanitar, înainte și după masă, după diverse activități etc.
  FOLOSIȚI BATISTA ori de câte ori este nevoie (tuse, strănut).
  RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE PERSONALULUI MEDICAL privind protejarea perfuziilor, a pansamentelor și modul de purtare a sondelor, tuburilor de dren etc.
  IGIENA PERSONALĂ ESTE OBLIGATORIE zilnic și înainte de operație (în cazul pacienților imobilizați igiena este asigurată de personalul secției).

DOCUMENTE PRIMITE LA EXTERNARE

 • Bilet de externare
 • Scrisoare medicală pentru medicul de familie
 • Rețetă pentru tratament
 • Concediu medical, dacă este cazul
 • Decontul de cheltuieli

CINE STABILEȘTE EXTERNAREA?
Medicul curant. În funcție de evoluția stării dumneavoastră de sănătate, medicul curant va decide, de comun acord, momentul externării.

CÂND SE VA COMUNICA ZIUA EXTERNĂRII?
Cu o zi înainte de externare. Veți fi informat de către medicul curant asupra momentului externării. Vă recomandăm să vă anunțați familia sau prietenii,astfel încât plecarea din spital să fie cât mai ușoară pentru dumneavoastră.
Dacă nu dispuneți de un mijloc de comunicare cu familia sau prietenii, vă rugăm să solicitați sprijinul personalului medical.

AM POSIBILITATEA SĂ FIU EXTERNAT LA CERERE?
Da. Externarea la cerere. Puteți solicita externarea la cerere, după ce, în prealabil, ați fost informat asupra eventualelor riscuri la care sunteți expus și numai cu acordul scris al medicului curant.

TREBUIE SĂ PLĂTESC PENTRU SERVICIILE MEDICALE SPITALICEȘTI?
Da. Coplata. Pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă, suma aferentă coplății este de 10 RON. Aceasta se va plăti la Triajul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, în momentul externării.

LISTĂ DE VERIFICARE înainte de plecare

Am următoarele:

 • Mijloc de transport pentru a ajunge în siguranță acasă;
 • Documentele primite la externare;
 • Obiectele personale;
 • Prosop;
 • Săpun;
 • Burete;
 • Periuță și pastă de dinți;
 • Ochelari;
 • Medicamente;
 • Pijama/cămașă de noapte;
 • Halat;
 • Papuci;
 • Pieptene;
 • Ceas/bijuterii/bani;
 • Telefon;
 • Cărți/reviste;
 • Altele;

Categoriile de asigurați scutite de coplată

„Categoriile de asigurați scutite de coplată, prevăzute la art. 213 1 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, fac dovada acestei calități cu documente eliberate de autoritățile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum și cu documente și/sau, după caz, cu declarație pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în norme”. art. 99, alin. (3), Anexa nr. 2, H.G. 400/2014 – Contract-cadru 2014-2015)
„Următoarele categorii de asigurați sunt scutite de la coplată, după cum urmează:

 • a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenții, dacă nu realizează venituri din muncă;
 • b) bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
 • c) pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună;
 • d) toate femeile însărcinate si lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluția sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară, pentru toate serviciile medicale.” (art. 213 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății)

Serviciile medicale exceptate de la coplată:

 • servicii medicale spitalicești acordate în secțiile/compartimentele de îngrijiri paliative;
 • servicii medicale spitalicești pentru care criteriul de internare este urgența;
 • serviciile medicale spitalicești pentru internările bolnavilor aflați sub incidența art. 109, 110 , 124 si art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare și în cazurile dispuse prin ordonanță a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori  internare obligatorie. (art. 99, alin. (1), lit. b), Anexa nr. 2, H.G. 400/2014 – Contract-cadru 2014-2015)